Suy ngẫm về sự Hoài Nghi

Karl Marx trong một tuyên bố nổi tiếng của ông nói về sự Hoài nghi như sau: “DE OMNIBUS DUBITAN DUM” (tạm dịch là Hãy hoài nghi tất cả). Thực tế cho thấy các đồ đệ của Marx lại làm ngược lại tuyên bố của ông. Tư tưởng của ông đã được Lê-Nin, Mao Trạch Đông… áp dụng như một thứ thánh kinh tuyệt đối. Và điều gì đã xảy ra cho Liên Xô, cho Trung Quốc và các môn đệ áp dụng triết học Marx thì hẳn chúng ta…

Read More